ĐIỀU 1. THỎA THUẬN CHUNG

 1. Website lyhieu.com, cung cấp các dịch vụ tư vấn email marketing và hệ thống bán hàng tự động. Các thông tin hiển thị trên website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về lyhieu.com, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của lyhieu.com và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 2. lyhieu.com có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại trên Website lyhieu.com vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải lên lyhieu.com. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website.
 3. Khi khách hàng đăng nhập, sử dụng Website lyhieu.com được hiểu là Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ, và đồng ý cam kết chấp hành toàn bộ điều khoản và chính sách của lyhieu.com như đã nêu ở Mục A và Mục B của văn bản này. Do vậy, đề nghị Khách hàng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng website này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. lyhieu.com: là Website cung cấp dịch vụ tư vấn email marketing và hệ thống bán hàng tự động. Trụ sở chính tại thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
 2. Website lyhieu.com: là trang web do Lý Hiếu sở hữu và quản lý nhằm mục đích cung cấp thông tin về cá nhân Lý Hiếu, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của lyhieu.com và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ của lyhieu.com.
 4. Xử lý thông tin: là việc thực hiện một hoặc một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi thông tin trên mạng.

ĐIỀU 3. THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ lyhieu.com

 1. Tất cả các thông tin Khách hàng gửi, nhận qua các dịch vụ của lyhieu.com như dịch vụ tin nhắn (SMS), thư điện tử (Email) hoặc dịch vụ trò chuyện (Chat) đều mang tính riêng tư. lyhieu.com sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của lyhieu.com. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn, an ninh mạng và pháp luật có liên quan khác.
 2. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại website không được gửi các nội dung sau đây lên trên các bình luận/comment: a. Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam b. Kinh doanh bất hợp pháp c. An ninh – Chính trị – Quân sự d. Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật Việt Nam
 3. Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, lyhieu.com được quyền huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ của Khách hàng vi phạm và không chịu trách nhiệm về mọi mặt, khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ LYHIEU.COM

 1. Phương thức thanh toán áp dụng với các sản phẩm, dịch vụ trên Website lyhieu.com. a. Với khách hàng trả sau: Việc mua/đăng ký các dịch vụ, các chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng này sẽ được tính vào cước sử dụng cuối tháng. b. Với khách hàng thông thường: Việc mua/đăng ký các dịch vụ, các chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng này sẽ được trừ vào tài khoản chính/tài khoản gốc của khách hàng.
 2. Khách hàng đồng ý nhận quảng cáo thông qua tin nhắn SMS, cuộc gọi, Email từ lyhieu.com theo quy định pháp luật. Nội dung quảng cáo bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của lyhieu.com và các sản phẩm từ đối tác mà lyhieu.com hợp tác. Việc nhận quảng cáo không phát sinh chi phí cho Khách hàng và có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách nhắn tin từ chối theo hướng dẫn của lyhieu.com.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. lyhieu.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.
 2. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ tới Khách hàng.
 3. Khách hàng có quyền yêu cầu xem xét, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của lyhieu.com khi cần thiết.
 4. lyhieu.com không chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Khách hàng.

ĐIỀU 6. XỬ LÝ KHIẾU NẠI VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Khách hàng có quyền khiếu nại hoặc gửi kiến nghị về dịch vụ của lyhieu.com.
 2. Mọi khiếu nại hoặc kiến nghị sẽ được lyhieu.com xem xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất theo quy trình quy định.
 3. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website để gửi khiếu nại hoặc kiến nghị.

ĐIỀU 7. THỜI HẠN HIỆU LỰC

 1. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên website lyhieu.com.
 2. lyhieu.com có quyền điều chỉnh, sửa đổi hoặc hủy bỏ điều lệ này mà không cần thông báo trước.
 3. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên website lyhieu.com.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Việc sử dụng dịch vụ của lyhieu.com đồng nghĩa với việc Khách hàng chấp nhận và tuân thủ toàn bộ các điều khoản và điều lệ được quy định tại đây.
 2. Bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều lệ này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và có thể bị lyhieu.com chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.
 3. Điều lệ này được lập thành hai bản tiếng Việt có hiệu lực từ ngày công bố.

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 19/02/2024 và áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của lyhieu.com.